579 بازدید 2 سال پیش

مطابق بند 4-1 استاندارد 17020 نهادهای بازرسی فنی باید مخاطرات مربوط به بی طرفی را شناسایی و کنترل نمایند. در این ویدئو نحوه شناسایی ریسکهای بی طرفی توضیح داده شده است.