249 بازدید 2 سال پیش

صحبت های دکتر مساعدی، استاد دانشگاه فردوسی مشهد، در خصوص سیل | انجمن علوم مهندسی آب (آبتک)

دیگر ویدیوها

249 بازدید 2 سال پیش
52 بازدید 2 سال پیش
1.3 هزار بازدید 2 سال پیش
789 بازدید 2 سال پیش
2 هزار بازدید 3 سال پیش
2.4 هزار بازدید 3 سال پیش
4 هزار بازدید 3 سال پیش
1.9 هزار بازدید 3 سال پیش
5.2 هزار بازدید 3 سال پیش
3.3 هزار بازدید 3 سال پیش
119 بازدید 3 سال پیش
1.6 هزار بازدید 3 سال پیش