2.3 هزار بازدید 8 ماه پیش

تقویت ادراک شنیداری( دقت ،توالی،حافظه،تمیز) - تقویت جهت یابی - تقویت حافظه دیداری - الگو یابی بر اساس رنگ و شکل و دست ورزی - تمرین ماز برای هماهنگی های چشم و دست ( تعقیب چشمی) - حافظه و توالی شنیداری و دیداری - توالی و حافظه دیداری و شنیداری ،آموزش و شمارش اعداد - تعقیب چشمی و تمرکز - ساخت کلمه ی جدید با جابجا کردن نقاط تمرینی برای دقت ،خواندن و نوشتن کاری از مرکز آموزشی و توانبخشی مشکلات یادگیری شهرستان سمنان

دیگر ویدیوها

301 بازدید 8 ماه پیش
237 بازدید 8 ماه پیش
3.8 هزار بازدید 9 ماه پیش
2.5 هزار بازدید 9 ماه پیش
نمایش بیشتر