در حال بارگذاری
 • 23
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 33.4هزار
  بازدید

رله و حفاظت - تست و راه اندازی

KARIMI : 0912 48 68 215 , 0913 250 68 84 https://t.me/art_of_protection_relay کانال تلگرامی آموزش رله و حفاظت OMICRON

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

KARIMI : 0912 48 68 215 , 0913 250 68 84 https://t.me/art_of_protection_relay کانال تلگرامی آموزش رله و حفاظت OMICRON

 • 23
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 33.4هزار
  بازدید

همه ویدیو ها

 • The First Half-Million Volt DC Transmission Line (1965)

  372 بازدید

  کانال تلگرامی آموزش رله و حفاظت https://t.me/art_of_protection_relay هنر حفاظت - رله و حفاظت - آموزش تست رله های حفاظتی - آموزش رلیاژ - آموزش حفاظت www.saina-energy.com ساینا انرژی ************** The First Half-Million Volt DC Transmission Line (1965)

 • توالی ها در سیستم قدرت Symmetrical Components

  325 بازدید

  کانال تلگرامی آموزش رله و حفاظت https://t.me/art_of_protection_relay هنر حفاظت - رله و حفاظت - آموزش تست رله های حفاظتی - آموزش رلیاژ - آموزش حفاظت www.saina-energy.com ساینا انرژی ************** شرکت مهندسی و ساخت ساینا انرژی (طراحی ، ساخت ، نصب ، تست و راه اندازی پروژه های برق و ابزار دقیق) www.saina-energy.com

 • دیاگرام فازی خطاهای سیستمهای قدرت

  543 بازدید

  کانال تلگرامی آموزش رله و حفاظت https://t.me/art_of_protection_relay هنر حفاظت - رله و حفاظت - آموزش تست رله های حفاظتی - آموزش رلیاژ - آموزش حفاظت www.saina-energy.com ساینا انرژی ************** شرکت مهندسی و ساخت ساینا انرژی (طراحی ، ساخت ، نصب ، تست و راه اندازی پروژه های برق و ابزار دقیق) www.saina-energy.com

 • مشخصات خطا در سیسمهای قدرت

  260 بازدید

  کانال تلگرامی آموزش رله و حفاظت https://t.me/art_of_protection_relay هنر حفاظت - رله و حفاظت - آموزش تست رله های حفاظتی - آموزش رلیاژ - آموزش حفاظت www.saina-energy.com ساینا انرژی ************** شرکت مهندسی و ساخت ساینا انرژی (طراحی ، ساخت ، نصب ، تست و راه اندازی پروژه های برق و ابزار دقیق) www.saina-energy.com

 • آنالیز خطا در سیستمهای قدرت

  258 بازدید

  کانال تلگرامی آموزش رله و حفاظت https://t.me/art_of_protection_relay هنر حفاظت - رله و حفاظت - آموزش تست رله های حفاظتی - آموزش رلیاژ - آموزش حفاظت www.saina-energy.com ساینا انرژی ************** شرکت مهندسی و ساخت ساینا انرژی (طراحی ، ساخت ، نصب ، تست و راه اندازی پروژه های برق و ابزار دقیق) www.saina-energy.com

 • زونهای دیستانس Principles of Zone Protection

  190 بازدید

  کانال تلگرامی آموزش رله و حفاظت https://t.me/art_of_protection_relay هنر حفاظت - رله و حفاظت - آموزش تست رله های حفاظتی - آموزش رلیاژ - آموزش حفاظت www.saina-energy.com ساینا انرژی ************** شرکت مهندسی و ساخت ساینا انرژی (طراحی ، ساخت ، نصب ، تست و راه اندازی پروژه های برق و ابزار دقیق) www.saina-energy.com

 • ترانسهای ولتاژ و جریان Power Systems Protection

  183 بازدید

  کانال تلگرامی آموزش رله و حفاظت https://t.me/art_of_protection_relay هنر حفاظت - رله و حفاظت - آموزش تست رله های حفاظتی - آموزش رلیاژ - آموزش حفاظت www.saina-energy.com ساینا انرژی ************** شرکت مهندسی و ساخت ساینا انرژی (طراحی ، ساخت ، نصب ، تست و راه اندازی پروژه های برق و ابزار دقیق) www.saina-energy.com

 • Transmission Line Protection حفاظت خطوط انتقال

  404 بازدید

  کانال تلگرامی آموزش رله و حفاظت https://t.me/art_of_protection_relay هنر حفاظت - رله و حفاظت - آموزش تست رله های حفاظتی - آموزش رلیاژ - آموزش حفاظت www.saina-energy.com ساینا انرژی ************** شرکت مهندسی و ساخت ساینا انرژی (طراحی ، ساخت ، نصب ، تست و راه اندازی پروژه های برق و ابزار دقیق) www.saina-energy.com

 • حفاظت سیستمهای توزیع Distribution Protection

  174 بازدید

  کانال تلگرامی آموزش رله و حفاظت https://t.me/art_of_protection_relay هنر حفاظت - رله و حفاظت - آموزش تست رله های حفاظتی - آموزش رلیاژ - آموزش حفاظت www.saina-energy.com ساینا انرژی ************** شرکت مهندسی و ساخت ساینا انرژی (طراحی ، ساخت ، نصب ، تست و راه اندازی پروژه های برق و ابزار دقیق) www.saina-energy.com

 • حفاظت ترانسفورماتور Transformer Protection

  630 بازدید

  کانال تلگرامی آموزش رله و حفاظت https://t.me/art_of_protection_relay هنر حفاظت - رله و حفاظت - آموزش تست رله های حفاظتی - آموزش رلیاژ - آموزش حفاظت www.saina-energy.com ساینا انرژی ************** شرکت مهندسی و ساخت ساینا انرژی (طراحی ، ساخت ، نصب ، تست و راه اندازی پروژه های برق و ابزار دقیق) www.saina-energy.com

 • حفاظت موتور رله SR469 - سخت افزار

  91 بازدید

  کانال تلگرامی آموزش رله و حفاظت https://t.me/art_of_protection_relay هنر حفاظت - رله و حفاظت - آموزش تست رله های حفاظتی - آموزش رلیاژ - آموزش حفاظت www.saina-energy.com ساینا انرژی ************** شرکت مهندسی و ساخت ساینا انرژی (طراحی ، ساخت ، نصب ، تست و راه اندازی پروژه های برق و ابزار دقیق) www.saina-energy.com

 • حفاظت دیستانس Distance Protection Theory

  201 بازدید

  کانال تلگرامی آموزش رله و حفاظت https://t.me/art_of_protection_relay هنر حفاظت - رله و حفاظت - آموزش تست رله های حفاظتی - آموزش رلیاژ - آموزش حفاظت www.saina-energy.com ساینا انرژی ************** شرکت مهندسی و ساخت ساینا انرژی (طراحی ، ساخت ، نصب ، تست و راه اندازی پروژه های برق و ابزار دقیق) www.saina-energy.com

 • حفاظت فیدر Feeder Protection

  176 بازدید

  کانال تلگرامی آموزش رله و حفاظت https://t.me/art_of_protection_relay هنر حفاظت - رله و حفاظت - آموزش تست رله های حفاظتی - آموزش رلیاژ - آموزش حفاظت www.saina-energy.com ساینا انرژی ************** شرکت مهندسی و ساخت ساینا انرژی (طراحی ، ساخت ، نصب ، تست و راه اندازی پروژه های برق و ابزار دقیق) www.saina-energy.com

 • حفاظت موتور SR469 - نرم افزار

  86 بازدید

  کانال تلگرامی آموزش رله و حفاظت https://t.me/art_of_protection_relay هنر حفاظت - رله و حفاظت - آموزش تست رله های حفاظتی - آموزش رلیاژ - آموزش حفاظت www.saina-energy.com ساینا انرژی ************** شرکت مهندسی و ساخت ساینا انرژی (طراحی ، ساخت ، نصب ، تست و راه اندازی پروژه های برق و ابزار دقیق) www.saina-energy.com

 • حفاظت باسبار

  209 بازدید

  کانال تلگرامی آموزش رله و حفاظت https://t.me/art_of_protection_relay هنر حفاظت - رله و حفاظت - آموزش تست رله های حفاظتی - آموزش رلیاژ - آموزش حفاظت www.saina-energy.com ساینا انرژی ************** شرکت مهندسی و ساخت ساینا انرژی (طراحی ، ساخت ، نصب ، تست و راه اندازی پروژه های برق و ابزار دقیق) www.saina-energy.com

 • حفاظت موتور

  165 بازدید

  کانال تلگرامی آموزش رله و حفاظت https://t.me/art_of_protection_relay هنر حفاظت - رله و حفاظت - آموزش تست رله های حفاظتی - آموزش رلیاژ - آموزش حفاظت www.saina-energy.com ساینا انرژی ************** شرکت مهندسی و ساخت ساینا انرژی (طراحی ، ساخت ، نصب ، تست و راه اندازی پروژه های برق و ابزار دقیق) www.saina-energy.com

 • UCOM-101 l Introduction to Utility Communications v1

  100 بازدید

  کانال تلگرامی آموزش رله و حفاظت https://t.me/art_of_protection_relay هنر حفاظت - رله و حفاظت - آموزش تست رله های حفاظتی - آموزش رلیاژ - آموزش حفاظت www.saina-energy.com ساینا انرژی ************** شرکت مهندسی و ساخت ساینا انرژی (طراحی ، ساخت ، نصب ، تست و راه اندازی پروژه های برق و ابزار دقیق) www.saina-energy.com

 • UCOM-102 l Serial Communications v1

  363 بازدید

  کانال تلگرامی آموزش رله و حفاظت https://t.me/art_of_protection_relay هنر حفاظت - رله و حفاظت - آموزش تست رله های حفاظتی - آموزش رلیاژ - آموزش حفاظت www.saina-energy.com ساینا انرژی ************** شرکت مهندسی و ساخت ساینا انرژی (طراحی ، ساخت ، نصب ، تست و راه اندازی پروژه های برق و ابزار دقیق) www.saina-energy.com

 • UCOM-104 l Modbus Protocol v1

  172 بازدید

  کانال تلگرامی آموزش رله و حفاظت https://t.me/art_of_protection_relay هنر حفاظت - رله و حفاظت - آموزش تست رله های حفاظتی - آموزش رلیاژ - آموزش حفاظت www.saina-energy.com ساینا انرژی ************** شرکت مهندسی و ساخت ساینا انرژی (طراحی ، ساخت ، نصب ، تست و راه اندازی پروژه های برق و ابزار دقیق) www.saina-energy.com

 • UCOM-105 l DNP Protocol v1

  78 بازدید

  کانال تلگرامی آموزش رله و حفاظت https://t.me/art_of_protection_relay هنر حفاظت - رله و حفاظت - آموزش تست رله های حفاظتی - آموزش رلیاژ - آموزش حفاظت www.saina-energy.com ساینا انرژی ************** شرکت مهندسی و ساخت ساینا انرژی (طراحی ، ساخت ، نصب ، تست و راه اندازی پروژه های برق و ابزار دقیق) www.saina-energy.com

 • UR-122-2 l Distance Protection v1

  51 بازدید

  کانال تلگرامی آموزش رله و حفاظت https://t.me/art_of_protection_relay هنر حفاظت - رله و حفاظت - آموزش تست رله های حفاظتی - آموزش رلیاژ - آموزش حفاظت www.saina-energy.com ساینا انرژی ************** This is module three part two of our Distance Protection course using the UR D60, it covers D60 distance protection.

 • FMPR-109 pt2 l Motors Protection v1

  42 بازدید

  کانال تلگرامی آموزش رله و حفاظت https://t.me/art_of_protection_relay هنر حفاظت - رله و حفاظت - آموزش تست رله های حفاظتی - آموزش رلیاژ - آموزش حفاظت www.saina-energy.com ساینا انرژی ************** This is module ten part 2 of our Fundamentals of Modern Protective Relaying introducing Motor Protection

 • FMPR-109 pt3 l Motors Protection v1

  125 بازدید

  کانال تلگرامی آموزش رله و حفاظت https://t.me/art_of_protection_relay هنر حفاظت - رله و حفاظت - آموزش تست رله های حفاظتی - آموزش رلیاژ - آموزش حفاظت www.saina-energy.com ساینا انرژی ************** This is module ten part 3 of our Fundamentals of Modern Protective Relaying introducing Motor Protection

 • Why power system protection is important?

  64 بازدید

  کانال تلگرامی آموزش رله و حفاظت https://t.me/art_of_protection_relay هنر حفاظت - رله و حفاظت - آموزش تست رله های حفاظتی - آموزش رلیاژ - آموزش حفاظت www.saina-energy.com ساینا انرژی ************** I created this video with the YouTube Video Editor (http://www.youtube.com/editor)

 • Synchronizer Relay Testing

  262 بازدید

  کانال تلگرامی آموزش رله و حفاظت https://t.me/art_of_protection_relay هنر حفاظت - رله و حفاظت - آموزش تست رله های حفاظتی - آموزش رلیاژ - آموزش حفاظت www.saina-energy.com ساینا انرژی ************** Software for Synchronizer Relay Testing

 • FMPR-102 l Power System Overview v1

  131 بازدید

  کانال تلگرامی آموزش رله و حفاظت https://t.me/art_of_protection_relay هنر حفاظت - رله و حفاظت - آموزش تست رله های حفاظتی - آموزش رلیاژ - آموزش حفاظت www.saina-energy.com ساینا انرژی ************** This is module two of our Fundamentals of Modern Protective Relaying course introducing Power Systems Basics Description

 • short circuit calculation

  91 بازدید

  کانال تلگرامی آموزش رله و حفاظت https://t.me/art_of_protection_relay هنر حفاظت - رله و حفاظت - آموزش تست رله های حفاظتی - آموزش رلیاژ - آموزش حفاظت www.saina-energy.com ساینا انرژی **************

 • رله دیستنس mho

  137 بازدید

  کانال تلگرامی آموزش رله و حفاظت https://t.me/art_of_protection_relay هنر حفاظت - رله و حفاظت - آموزش تست رله های حفاظتی - آموزش رلیاژ - آموزش حفاظت www.saina-energy.com ساینا انرژی **************

 • ANSI/IEEE Device Numbers and Electric Diagrams

  345 بازدید

  کانال تلگرامی آموزش رله و حفاظت https://t.me/art_of_protection_relay هنر حفاظت - رله و حفاظت - آموزش تست رله های حفاظتی - آموزش رلیاژ - آموزش حفاظت www.saina-energy.com ساینا انرژی ************** I created this video with the YouTube Video Editor (http://www.youtube.com/editor)

 • Overcurrent Relays

  116 بازدید

  کانال تلگرامی آموزش رله و حفاظت https://t.me/art_of_protection_relay هنر حفاظت - رله و حفاظت - آموزش تست رله های حفاظتی - آموزش رلیاژ - آموزش حفاظت www.saina-energy.com ساینا انرژی ************** The basic principles of overcurrent relays used in power system protection.

 • Basic Principles of Protective Relays and Circuit Breakers operation

  138 بازدید

  کانال تلگرامی آموزش رله و حفاظت https://t.me/art_of_protection_relay هنر حفاظت - رله و حفاظت - آموزش تست رله های حفاظتی - آموزش رلیاژ - آموزش حفاظت www.saina-energy.com ساینا انرژی ************** General introduction on protective relaying for power systems as well the operation principles of circuit breakers.

 • Circuit breaker electronic trip unit explained

  64 بازدید

  کانال تلگرامی آموزش رله و حفاظت https://t.me/art_of_protection_relay هنر حفاظت - رله و حفاظت - آموزش تست رله های حفاظتی - آموزش رلیاژ - آموزش حفاظت www.saina-energy.com ساینا انرژی ************** ELECTRONIC TRIP UNIT