40 دنبال‌ کننده
91.1 هزار بازدید ویدیو
1.3 هزار بازدید 2 سال پیش

اینرسی یا لختی یا ماند یعنی تمایل اجسام برای حفظ حالت اولیه خود

دیگر ویدیوها

1.3 هزار بازدید 2 سال پیش
913 بازدید 2 سال پیش
391 بازدید 2 سال پیش
1.2 هزار بازدید 2 سال پیش
2.3 هزار بازدید 2 سال پیش
452 بازدید 2 سال پیش
2.7 هزار بازدید 2 سال پیش
1.5 هزار بازدید 2 سال پیش
324 بازدید 2 سال پیش
1.8 هزار بازدید 3 سال پیش
1.2 هزار بازدید 3 سال پیش
220 بازدید 3 سال پیش
81 بازدید 3 سال پیش
666 بازدید 3 سال پیش
88 بازدید 3 سال پیش
503 بازدید 4 سال پیش
2.8 هزار بازدید 4 سال پیش
369 بازدید 4 سال پیش
2.9 هزار بازدید 4 سال پیش
620 بازدید 4 سال پیش
595 بازدید 4 سال پیش
700 بازدید 4 سال پیش
1.9 هزار بازدید 5 سال پیش
2.1 هزار بازدید 5 سال پیش
2.4 هزار بازدید 5 سال پیش
752 بازدید 5 سال پیش
5.2 هزار بازدید 5 سال پیش
417 بازدید 5 سال پیش
1.5 هزار بازدید 5 سال پیش
1.7 هزار بازدید 5 سال پیش
1.7 هزار بازدید 5 سال پیش
6.7 هزار بازدید 5 سال پیش
6.3 هزار بازدید 5 سال پیش
3.6 هزار بازدید 5 سال پیش
6.1 هزار بازدید 5 سال پیش
نمایش بیشتر