در حال بارگذاری
 • 125
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 42.8هزار
  بازدید

محمدعلی کیوان راد

مباحث آموزشی محمدعلی کیوان راد

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

مباحث آموزشی محمدعلی کیوان راد

 • 125
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 42.8هزار
  بازدید

همه ویدیو ها

 • جلسه اول درس یادگیری عمیق ( پاییز 1397 ) - مقدمات

  803 بازدید

  بسم الله الرحمن الرحیم درس یادگیری عمیق (پاییز 1397) Deep Learning (Fall 2018) مدرس: محمدعلی کیوان راد لینک درس: http://ceit.aut.ac.ir/~keyvanrad/DL971.html اسلایدهای درس و مراجع آن در سایت درس قابل مشاهده است. در این جلسه موارد زیر مطرح شده است: Recent success with Deep Learning

 • جلسه بیستم و هفتم درس یادگیری عمیق (Deep Learning)- DRL

  7,355 بازدید

  بسم الله الرحمن الرحیم- درس یادگیری عمیق (پاییز 1396) - Deep Learning (Fall 2017) - مدرس: محمدعلی کیوان راد - لینک درس: (http://ceit.aut.ac.ir/~keyvanrad/DL961.html) اسلایدهای درس و مراجع آن در سایت درس قابل مشاهده است. در این جلسه موارد زیر مطرح شده است: Reinforcement Learning - Mathematical formulation of the RL problem - Deep Reinforcement Learning - Deep Q_learning

 • جلسه بیستم و ششم درس یادگیری عمیق (Deep Learning)- CNN3

  1,782 بازدید

  بسم الله الرحمن الرحیم- درس یادگیری عمیق (پاییز 1396) - Deep Learning (Fall 2017) - مدرس: محمد فخر دانش - لینک درس: (http://ceit.aut.ac.ir/~keyvanrad/DL961.html) اسلایدهای درس و مراجع آن در سایت درس قابل مشاهده است. در این جلسه موارد زیر مطرح شده است: GoogLeNet - ResNet - R_CNN - Fast R_CNN - GAN

 • جلسه بیست و دوم درس یادگیری عمیق (Deep Learning)- NTG 2

  1,141 بازدید

  بسم الله الرحمن الرحیم- درس یادگیری عمیق (پاییز 1396) - Deep Learning (Fall 2017) - مدرس: محمدعلی کیوان راد - لینک درس: (http://ceit.aut.ac.ir/~keyvanrad/DL961.html) اسلایدهای درس و مراجع آن در سایت درس قابل مشاهده است. در این جلسه موارد زیر مطرح شده است: Machine Translation - Attention Mechanism - Google’s Multilingual NMT - Dealing with the large output vocabulary

 • جلسه بیست و یکم درس یادگیری عمیق (Deep Learning)- NTG 1

  1,042 بازدید

  بسم الله الرحمن الرحیم- درس یادگیری عمیق (پاییز 1396) - Deep Learning (Fall 2017) - مدرس: محمدعلی کیوان راد - لینک درس: (http://ceit.aut.ac.ir/~keyvanrad/DL961.html) اسلایدهای درس و مراجع آن در سایت درس قابل مشاهده است. در این جلسه موارد زیر مطرح شده است: Neural Text Generation - Machine Translation - Bidirectional LSTM - Attention Mechanism

 • جلسه بیستم درس یادگیری عمیق (Deep Learning)- LSTM

  2,258 بازدید

  بسم الله الرحمن الرحیم- درس یادگیری عمیق (پاییز 1396) - Deep Learning (Fall 2017) - مدرس: محمدعلی کیوان راد - لینک درس: (http://ceit.aut.ac.ir/~keyvanrad/DL961.html) اسلایدهای درس و مراجع آن در سایت درس قابل مشاهده است. در این جلسه موارد زیر مطرح شده است: Gradient Vanishing - Long Short Term Memory - Variants on LSTM

 • جلسه نوزدهم درس یادگیری عمیق ( Deep Learning ) -CNN 2

  1,910 بازدید

  بسم الله الرحمن الرحیم- درس یادگیری عمیق (پاییز 1396) - Deep Learning (Fall 2017) - مدرس: محمد فخر دانش - لینک درس: (http://ceit.aut.ac.ir/~keyvanrad/DL961.html) اسلایدهای درس و مراجع آن در سایت درس قابل مشاهده است. در این جلسه موارد زیر مطرح شده است: CNN - AlexNet - ZF Net - VGG Net

 • جلسه هجدهم درس یادگیری عمیق ( Deep Learning ) - RNN

  1,289 بازدید

  بسم الله الرحمن الرحیم- درس یادگیری عمیق (پاییز 1396) - Deep Learning (Fall 2017) - مدرس: محمدعلی کیوان راد - لینک درس: (http://ceit.aut.ac.ir/~keyvanrad/DL961.html) اسلایدهای درس و مراجع آن در سایت درس قابل مشاهده است. در این جلسه موارد زیر مطرح شده است: RNN computation - Character Level Language Models - Backpropagation through time - RNN Examples -

 • جلسه هفدهم درس یادگیری عمیق ( Deep Learning ) - NLP

  1,449 بازدید

  بسم الله الرحمن الرحیم- درس یادگیری عمیق (پاییز 1396) - Deep Learning (Fall 2017) - مدرس: ابراهیم خادمی - لینک درس: (http://ceit.aut.ac.ir/~keyvanrad/DL961.html) اسلایدهای درس و مراجع آن در سایت درس قابل مشاهده است. در این جلسه موارد زیر مطرح شده است: Introduction to Natural Language Processing - Word Vectors - SVD Based Methods - Word2vec

 • جلسه شانزدهم درس یادگیری عمیق (Deep Learning) - CGL

  1,149 بازدید

  بسم الله الرحمن الرحیم- درس یادگیری عمیق (پاییز 1396) - Deep Learning (Fall 2017) - مدرس: محمدعلی کیوان راد - لینک درس: (http://ceit.aut.ac.ir/~keyvanrad/DL961.html) اسلایدهای درس و مراجع آن در سایت درس قابل مشاهده است. در این جلسه موارد زیر مطرح شده است: Computational Graph Language - Derivative using Computational Graph - Factoring Paths - Forward- and Reverse-Mode Differentiation

 • جلسه پانزدهم درس یادگیری عمیق ( Deep Learning ) - CNN 1

  1,549 بازدید

  بسم الله الرحمن الرحیم- درس یادگیری عمیق (پاییز 1396) - Deep Learning (Fall 2017) - مدرس: محمد فخردانش - لینک درس: (http://ceit.aut.ac.ir/~keyvanrad/DL961.html) اسلایدهای درس و مراجع آن در سایت درس قابل مشاهده است. در این جلسه موارد زیر مطرح شده است: Convolutional Neural Networks - شبکه عصبی کانولوشنال

 • جلسه چهاردهم درس یادگیری عمیق(Deep Learning)Autoencoder

  1,225 بازدید

  بسم الله الرحمن الرحیم- درس یادگیری عمیق (پاییز 1396) - Deep Learning (Fall 2017) - مدرس: محمدعلی کیوان راد - لینک درس: (http://ceit.aut.ac.ir/~keyvanrad/DL961.html) اسلایدهای درس و مراجع آن در سایت درس قابل مشاهده است. در این جلسه موارد زیر مطرح شده است: Sparse Autoencoders - Denoising autoencoders - Contractive Autoencoders - Applications of Autoencoders

 • جلسه سیزدهم درس یادگیری عمیق ( Deep Learning ) - DBN

  1,143 بازدید

  بسم الله الرحمن الرحیم- درس یادگیری عمیق (پاییز 1396) - Deep Learning (Fall 2017) - مدرس: محمدعلی کیوان راد - لینک درس: (http://ceit.aut.ac.ir/~keyvanrad/DL961.html) اسلایدهای درس و مراجع آن در سایت درس قابل مشاهده است. در این جلسه موارد زیر مطرح شده است: Restricted Boltzmann Machine - Deep Belief Network - Applications - Reconstruction - Classification

 • جلسه دوازدهم درس یادگیری عمیق ( Deep Learning ) - RBM

  1,108 بازدید

  بسم الله الرحمن الرحیم- درس یادگیری عمیق (پاییز 1396) - Deep Learning (Fall 2017) - مدرس: محمدعلی کیوان راد - لینک درس: (http://ceit.aut.ac.ir/~keyvanrad/DL961.html) اسلایدهای درس و مراجع آن در سایت درس قابل مشاهده است. در این جلسه موارد زیر مطرح شده است: Restricted Boltzmann Machine - Joint Distribution - Energy Function - likelihood - Training

 • جلسه یازدهم درس یادگیری عمیق ( Deep Learning )-Sampling

  1,174 بازدید

  بسم الله الرحمن الرحیم- درس یادگیری عمیق (پاییز 1396) - Deep Learning (Fall 2017) - مدرس: محمدعلی کیوان راد - لینک درس: (http://ceit.aut.ac.ir/~keyvanrad/DL961.html) اسلایدهای درس و مراجع آن در سایت درس قابل مشاهده است. در این جلسه موارد زیر مطرح شده است: Importance sampling - Sampling-importance-resampling - Gibbs sampling

 • جلسه دهم درس یادگیری عمیق ( Deep Learning ) - RBM

  1,564 بازدید

  بسم الله الرحمن الرحیم- درس یادگیری عمیق (پاییز 1396) - Deep Learning (Fall 2017) - مدرس: محمدعلی کیوان راد - لینک درس: (http://ceit.aut.ac.ir/~keyvanrad/DL961.html) اسلایدهای درس و مراجع آن در سایت درس قابل مشاهده است. در این جلسه موارد زیر مطرح شده است: Introduction to Deep Belief Network - MRF Review - Sampling - Exact Inference - Approximated Inference

 • جلسه نهم درس یادگیری عمیق (Deep Learning)-Loss function

  1,406 بازدید

  بسم الله الرحمن الرحیم درس یادگیری عمیق (پاییز 1396) Deep Learning (Fall 2017) مدرس: محمدعلی کیوان راد لینک درس: http://ceit.aut.ac.ir/~keyvanrad/DL961.html اسلایدهای درس و مراجع آن در سایت درس قابل مشاهده است. در این جلسه موارد زیر مطرح شده است: Loss functions - Parameter updates - Transfer Learning

 • جلسه ششم درس یادگیری عمیق(Deep Learning)-Hyperparameter

  2,090 بازدید

  بسم الله الرحمن الرحیم درس یادگیری عمیق (پاییز 1396) Deep Learning (Fall 2017) مدرس: محمدعلی کیوان راد لینک درس: http://ceit.aut.ac.ir/~keyvanrad/DL961.html اسلایدهای درس و مراجع آن در سایت درس قابل مشاهده است. در این جلسه موارد زیر مطرح شده است: Hyperparameter Optimization - Loss functions - Parameter updates - Transfer Learning

 • جلسه پنجم درس یادگیری عمیق (Deep Learning) - Dropout

  1,613 بازدید

  بسم الله الرحمن الرحیم درس یادگیری عمیق (پاییز 1396) Deep Learning (Fall 2017) مدرس: محمدعلی کیوان راد لینک درس: http://ceit.aut.ac.ir/~keyvanrad/DL961.html اسلایدهای درس و مراجع آن در سایت درس قابل مشاهده است. در این جلسه موارد زیر مطرح شده است: Model Ensembles - Regularization - Dropout - Regularization: A common pattern

 • جلسه چهارم درس یادگیری عمیق(Deep Learning)-Batch Norm

  2,349 بازدید

  بسم الله الرحمن الرحیم درس یادگیری عمیق (پاییز 1396) Deep Learning (Fall 2017) مدرس: محمدعلی کیوان راد لینک درس: http://ceit.aut.ac.ir/~keyvanrad/DL961.html اسلایدهای درس و مراجع آن در سایت درس قابل مشاهده است. در این جلسه موارد زیر مطرح شده است: Data Preprocessing - Weight Initialization - Batch Normalization

 • جلسه سوم درس یادگیری عمیق ( Deep Learning ) - ReLU

  5,492 بازدید

  بسم الله الرحمن الرحیم درس یادگیری عمیق (پاییز 1396) Deep Learning (Fall 2017) مدرس: محمدعلی کیوان راد لینک درس: http://ceit.aut.ac.ir/~keyvanrad/DL961.html اسلایدهای درس و مراجع آن در سایت درس قابل مشاهده است. در این جلسه موارد زیر مطرح شده است: Perceptron - Stochastic Gradient Descent - Backpropagation - Activation Functions- Sigmoid - Tanh - ReLU - Leaky ReLU - ELU, Maxout