51 دنبال‌ کننده
90.8 هزار بازدید ویدیو
4 هزار بازدید 5 سال پیش

اللهجة السعودیة و اللهجة الشامیة

دیگر ویدیوها

4 هزار بازدید 5 سال پیش
734 بازدید 5 سال پیش
567 بازدید 5 سال پیش
599 بازدید 5 سال پیش
680 بازدید 5 سال پیش
3.1 هزار بازدید 5 سال پیش
1.2 هزار بازدید 6 سال پیش
184 بازدید 6 سال پیش
562 بازدید 6 سال پیش
1 هزار بازدید 6 سال پیش
245 بازدید 6 سال پیش
300 بازدید 6 سال پیش
165 بازدید 6 سال پیش
257 بازدید 6 سال پیش
1.4 هزار بازدید 6 سال پیش
129 بازدید 6 سال پیش
480 بازدید 6 سال پیش
2.9 هزار بازدید 6 سال پیش
1.3 هزار بازدید 6 سال پیش
2.4 هزار بازدید 6 سال پیش
1 هزار بازدید 6 سال پیش
1.2 هزار بازدید 6 سال پیش
982 بازدید 6 سال پیش
581 بازدید 6 سال پیش
654 بازدید 6 سال پیش
990 بازدید 6 سال پیش
20.3 هزار بازدید 6 سال پیش
2.2 هزار بازدید 6 سال پیش
2.7 هزار بازدید 6 سال پیش
301 بازدید 6 سال پیش
390 بازدید 6 سال پیش
نمایش بیشتر