بایدها و نبایدهای جلسه مصاحبه شغلی

307 بازدید 1 سال پیش

نحوه ورود به جلسه مصاحبه، دست دادن ابتدای جلسه با مصاحبه گر، زبان بدن و رفتارهای مناسب و نامناسب در این ویدئو به تصویر کشیده شده است.

دیگر ویدیوها