19 دنبال‌ کننده
4 هزار بازدید ویدیو

GRAMMAR- How to talk about the future

29 بازدید 1 ماه پیش

قسمت 17

دیگر ویدیوها

GRAMMAR- How to talk about the future

29 بازدید 1 ماه پیش

GRAMMAR- How to talk about cause and effect

11 بازدید 1 ماه پیش

GRAMMAR- Putting adverbs in the right place

25 بازدید 1 ماه پیش

تفاوت بینbeenوgone

12 بازدید 1 ماه پیش

Asking Questions - 6 Minute

14 بازدید 1 ماه پیش

Articles - 6 Minute Grammar

21 بازدید 1 ماه پیش

By hook or by crook.....

11 بازدید 1 ماه پیش

What do you like 11

51 بازدید 1 ماه پیش

What is the time 10

36 بازدید 1 ماه پیش

How many are there 9

36 بازدید 1 ماه پیش

How old are you 8

54 بازدید 1 ماه پیش

What are they 7

38 بازدید 1 ماه پیش

What colour is this 6

12 بازدید 1 ماه پیش

Learn English through comedy film

103 بازدید 1 ماه پیش

Is this a tiger 5

41 بازدید 1 ماه پیش

What is this 4

25 بازدید 1 ماه پیش

She is my mother 3

34 بازدید 1 ماه پیش

What is his name 2

43 بازدید 1 ماه پیش

My name is Gogo 1

51 بازدید 1 ماه پیش
نمایش بیشتر