گذر لوطی هاشم

 • 1397
 • ایران
 • فیلم تئاتر

اعتراف

 • 1397
 • ایران
 • فیلم تئاتر

کوکوی کبوتران حرم

 • 1396
 • ایران
 • فیلم تئاتر
 • خانوادگی

خط بریل

 • 1396
 • ایران

سگ سکوت

 • 1396
 • ایران
 • فیلم تئاتر

کسوف

 • 1395
 • ایران
 • فیلم تئاتر
 • خانوادگی

بچه تابستان

 • 1395
 • ایران
 • فیلم تئاتر
 • خانوادگی

مستاجر

 • 1395
 • ایران
 • فیلم تئاتر

کاناپه

 • 1395
 • ایران
 • فیلم تئاتر

باغ آلبالو

 • 1395
 • ایران
 • فیلم تئاتر

صور اسرافیل

 • 1395
 • ایران
 • فیلم تئاتر

کرگدن

 • 1394
 • ایران
 • فیلم تئاتر

مرگ و دختر جوان

 • 1394
 • ایران
 • فیلم تئاتر

جنایت و مکافات

 • 1394
 • ایران
 • فیلم تئاتر

اتاق ورونیکا

 • 1394
 • ایران
 • فیلم تئاتر

ناسور

 • 1394
 • ایران
 • فیلم تئاتر

مده آ

 • 1394
 • ایران
 • فیلم تئاتر

عشق سال های وبا

 • 1394
 • ایران
 • فیلم تئاتر

تکه های سنگین سرب

 • 1394
 • ایران
 • فیلم تئاتر

متاستاز

 • 1394
 • ایران
 • فیلم تئاتر

عامدانه، عاشقانه، قاتلانه

 • 1394
 • ایران
 • فیلم تئاتر

بیداری خانه نسوان

 • 1394
 • ایران
 • فیلم تئاتر

مضحکه شبیه قتل

 • 1394
 • ایران
 • فیلم تئاتر

ستوان اینیشمور

 • 1394
 • ایران
 • فیلم تئاتر

کلمه سکوت کلمه

 • 1394
 • ایران
 • فیلم تئاتر

چهار نمایشنامه خوانی

 • 1394
 • ایران
 • فیلم تئاتر

اسم

 • 1394
 • ایران
 • فیلم تئاتر
 • خانوادگی

پاییز

 • 1393
 • ایران
 • فیلم تئاتر

91913

 • 1393
 • ایران
 • فیلم تئاتر

بالاخره این زندگی مال کیه؟

 • 1393
 • ایران
 • فیلم تئاتر

شکلک

 • 1393
 • ایران

اسب های پشت پنجره ها

 • 1393
 • ایران
 • فیلم تئاتر

خشکسالی و دروغ

 • 1393
 • ایران
 • فیلم تئاتر

مکبث

 • 1393
 • ایران
 • فیلم تئاتر

گلن گری گلن راس

 • 1393
 • ایران
 • فیلم تئاتر
نمایش بیشتر