پرتاب کاوشگر پارکر به سمت خورشید به فردا موکول شد

این پخش زنده به پایان رسید