ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار
670 بازدید 1 سال پیش

چگونه در عصر اطلاعات جعلی می‌توانیم از حقیقت محافظت کنیم؟

دیگر ویدیوها

670 بازدید 1 سال پیش
544 بازدید 1 سال پیش
241 بازدید 1 سال پیش
281 بازدید 1 سال پیش
377 بازدید 1 سال پیش
535 بازدید 3 سال پیش
4.5 هزار بازدید 3 سال پیش
265 بازدید 3 سال پیش
1.6 هزار بازدید 3 سال پیش
84 بازدید 3 سال پیش
8.6 هزار بازدید 3 سال پیش
577 بازدید 3 سال پیش
1.4 هزار بازدید 3 سال پیش
667 بازدید 3 سال پیش
2.1 هزار بازدید 3 سال پیش
1.3 هزار بازدید 3 سال پیش
نمایش بیشتر