94 بازدید 3 ماه پیش

آموزش نمونه‌گیری covid-19 PCR در آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک نور