98 بازدید 4 ماه پیش

آموزش نمونه‌گیری covid-19 PCR در آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک نور