اطلاعات کانال

این کانال به درخواست اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان اصفهان ایجاد شده است. تاریخ شروع فعالیت: 22 مرداد 1397 تعداد ویدیوها: 11 تعداد بازدید کل: 4.5 هزار