73 بازدید 1 سال پیش

ابتدا در فیلم بشمارید که بازیکنان سفیدپوش چند بار توپ را به هم پاس می دهند و سپس برای تحلیل این موضوع به مقاله ای با همین عنوان در «رسانه نوتاش» مراجعه بفرمائید.