11 بازدید 1 ماه پیش

درست است نو بودن همیشه مناسب نیست اما در روزگار ما درباره آنچه به انسان مربوط میشود مسایل خود تحققی و خود آفرینی در کنار توجه به علم و عقل و دین و عرفان از مباحث نوینی است که در دو حوزه نظر و عمل می تواند دست ما را بگیرد. یکی از مباحث مهم در بررسی های دین و معنویت و مسائل مربوط به عرفان مساله تعارض علم و دین است. در تاریخ غرب، علم گرایی یا ساینتیسم خود را روش منحصر به فرد شناخت دانست و از این منظر مشاهده با حواس پنجگانه در مقابل هر گونه راه دیگر از جمله شهود قرار داد و منکر سلسله مراتب هستی شد. معنویت گرایی

دیگر ویدیوها

51 بازدید 1 ماه پیش
42 بازدید 1 ماه پیش
35 بازدید 1 ماه پیش
62 بازدید 1 ماه پیش