893 بازدید 1 ماه پیش

متصل نبودن کابل ارت و جرقه ایجاد شده با پیچ گوشتی که از دست راننده رها و به زمین برخورد کرد باعث شد بخارات بنزین پخش در محیط شعله ور شوند .