دفاع شخصی آیکیدو

1.9 هزار بازدید 1 سال پیش

پارسیان آیکیدو نماینده رسمی تنشین آیکیدو ( آیکیدو استایل شیهان استیون سیگال ) در ایران به ریاست سنسه امیرعلی هندی

دیگر ویدیوها

دفاع شخصی آیکیدو

1.9 هزار بازدید 1 سال پیش

دفاع شخصی آیکیدو

1.3 هزار بازدید 1 سال پیش

دفاع شخصی آیکیدو

715 بازدید 1 سال پیش

دفاع شخصی آیکیدو

1.6 هزار بازدید 1 سال پیش

دفاع شخصی آیکیدو

1.5 هزار بازدید 1 سال پیش

دفاع شخصی آیکیدو

996 بازدید 1 سال پیش

دفاع شخصی آیکیدو

1.9 هزار بازدید 1 سال پیش

دفاع شخصی آیکیدو

2.9 هزار بازدید 1 سال پیش

دفاع شخصی آیکیدو

2.5 هزار بازدید 2 سال پیش

دفاع شخصی آیکیدو

1.6 هزار بازدید 2 سال پیش

دفاع شخصی آیکیدو

2.7 هزار بازدید 2 سال پیش

دفاع شخصی آیکیدو

1.4 هزار بازدید 2 سال پیش

دفاع شخصی آیکیدو

1.6 هزار بازدید 2 سال پیش

دفاع شخصی آی کی دو

4.8 هزار بازدید 2 سال پیش

دفاع شخصی آی کی دو

732 بازدید 4 سال پیش
نمایش بیشتر