97 آهنگ آلمانی

Blue
50 بازدید ۶ روز پیش

98 آهنگ آلمانی

Blue
58 بازدید ۶ روز پیش

132 کسرها در زبان آلمانی

Blue
26 بازدید ۶ روز پیش

123 رنگ ها به آلمانی

Blue
10 بازدید ۶ روز پیش

104 ضرب اعداد به آلمانی

Blue
15 بازدید ۶ روز پیش

102 جمع اعداد به آلمانی

Blue
11 بازدید ۶ روز پیش

122 رنگ ها به آلمانی

Blue
22 بازدید ۶ روز پیش

62 (13 فعل آلمانی)

Blue
20 بازدید ۱ هفته پیش

61 (51 فعل آلمانی)

Blue
14 بازدید ۱ هفته پیش

60 (62 فعل آلمانی)

Blue
33 بازدید ۱ هفته پیش

59 (55 فعل آلمانی)

Blue
20 بازدید ۱ هفته پیش

58 (47 فعل آلمانی)

Blue
26 بازدید ۱ هفته پیش

54 عبارتی آلمانی

Blue
21 بازدید ۱ هفته پیش

38 الفبای آلمانی

Blue
23 بازدید ۱ هفته پیش

36 تلفظ آلمانی

Blue
22 بازدید ۱ هفته پیش

35 تلفظ آلمانی

Blue
32 بازدید ۱ هفته پیش

32 اصطلاحات آلمانی

Blue
13 بازدید ۱ هفته پیش

آموزش زبان آلمانی

من و زبان
105 بازدید ۱ هفته پیش

آموزش زبان آلمانی

deutschbox
85 بازدید ۱ هفته پیش

آموزش زبان آلمانی

deutschbox
51 بازدید ۱ هفته پیش

آموزش زبان آلمانی

deutschbox
66 بازدید ۱ هفته پیش

55 گرامر آلمانی Genetiv

Blue
34 بازدید ۱ هفته پیش

40 چند فعل آلمانی

Blue
24 بازدید ۱ هفته پیش

23 چند فعل آلمانی

Blue
35 بازدید ۱ هفته پیش

34 الفبای آلمانی با آهنگ

Blue
30 بازدید ۱ هفته پیش
نمایش بیشتر