آهنگ لری زيتر

امید ارگ - ORGBAZ
233 نمایش ۹ ساعت پیش

اهنگ لری مروارید

لامپ صد
118 نمایش ۵ ساعت پیش

اهنگ لری سیت بیارم

لامپ صد
65 نمایش ۵ ساعت پیش

آهنگ لری فاطمه

امید ارگ - ORGBAZ
4.8 هزار نمایش ۵ روز پیش

آهنگ لری نازگلم

امید ارگ - ORGBAZ
3.1 هزار نمایش ۵ روز پیش

آهنگ لری فاطمه

امید ارگ - ORGBAZ
1.2 هزار نمایش ۲ روز پیش

آهنگ لری مریم

امید ارگ - ORGBAZ
3.7 هزار نمایش ۵ روز پیش

آهنگ لری داینی

امید ارگ - ORGBAZ
2 هزار نمایش ۳ روز پیش

آهنگ لری نازگلم

امید ارگ - ORGBAZ
1.4 هزار نمایش ۲ روز پیش

آهنگ لری ایخمت

امید ارگ - ORGBAZ
3.8 هزار نمایش ۵ روز پیش

آهنگ لری زرگل

امید ارگ - ORGBAZ
2.4 هزار نمایش ۵ روز پیش

آهنگ لری دختر خاله

امید ارگ - ORGBAZ
1.4 هزار نمایش ۵ روز پیش

آهنگ لری در پردرد

امید ارگ - ORGBAZ
3.3 هزار نمایش ۳ روز پیش

آهنگ لری بلال بلال

امید ارگ - ORGBAZ
1.4 هزار نمایش ۴ روز پیش

آهنگ لری شاد گلناز

امید ارگ - ORGBAZ
1.6 هزار نمایش ۴ روز پیش
نمایش بیشتر