استارتاپ پیاده

ایده کست
675 نمایش ۱۰ ماه پیش

استارتاپ پینجاب

ایده کست
144 نمایش ۱۰ ماه پیش

نمایشگاه اینوتکس2018

shahir
38 نمایش ۱۰ ماه پیش

استارتاپ وندا

ایده کست
457 نمایش ۱۰ ماه پیش

استارتاپ تیماپ

ایده کست
198 نمایش ۱۰ ماه پیش

استارتاپ اکوبار

ایده کست
307 نمایش ۱۰ ماه پیش