برنامه گئجه لر

نظام صنفی
569 بازدید ۳ سال پیش

تیتراژ برنامه گئجه لر

گئجه لر
1.3 هزار بازدید ۱ سال پیش

پیاده روی اربعین

گئجه لر
177 بازدید ۱ ماه پیش

خاروانا

گئجه لر
61 بازدید ۱ ماه پیش

پیام های بینندگان

گئجه لر
117 بازدید ۱ ماه پیش

پیامهای بینندگان

گئجه لر
17 بازدید ۳ هفته پیش

پیاده روی اربعین

گئجه لر
325 بازدید ۱ ماه پیش

مسابقه اجرا

گئجه لر
59 بازدید ۱ هفته پیش

مسابقه مجری گری

گئجه لر
81 بازدید ۱ ماه پیش

مسابقه اجرا

گئجه لر
12 بازدید ۱ هفته پیش

مسابقه مجری گری

گئجه لر
70 بازدید ۳ هفته پیش

مسابقه اجرا

گئجه لر
91 بازدید ۱ هفته پیش

پرورش شتر مرغ

گئجه لر
971 بازدید ۱ ماه پیش

مسابقه مجری گری

گئجه لر
36 بازدید ۱ ماه پیش

مسابقه مجری گری

گئجه لر
111 بازدید ۱ ماه پیش

گزارش از آرباطان

گئجه لر
14 بازدید ۱ هفته پیش

مسابقه اجرا

گئجه لر
12 بازدید ۱۳ ساعت پیش

سقوط آمریکا

گئجه لر
100 بازدید ۱ ماه پیش

مسابقه اجرا

گئجه لر
21 بازدید ۱ هفته پیش

نمایش طنز

گئجه لر
121 بازدید ۱ ماه پیش

هفته وحدت

گئجه لر
203 بازدید ۳ هفته پیش

خاروانا

گئجه لر
37 بازدید ۱ ماه پیش

مسابقه اجرا

گئجه لر
21 بازدید ۱ هفته پیش

کارآفرین

گئجه لر
114 بازدید ۳ هفته پیش

شهید اکبر جنگی

گئجه لر
94 بازدید ۱ ماه پیش

مهمان

گئجه لر
129 بازدید ۱ ماه پیش

مهمان

گئجه لر
55 بازدید ۱ ماه پیش

مهمان

گئجه لر
38 بازدید ۱ ماه پیش

مهمان

گئجه لر
17 بازدید ۳ هفته پیش

پیام بینندگان

گئجه لر
139 بازدید ۱ ماه پیش

ووله مذهبی

گئجه لر
159 بازدید ۱ ماه پیش

نمایش

گئجه لر
56 بازدید ۱ ماه پیش

مسابقه مجری گری

گئجه لر
141 بازدید ۳ هفته پیش

نمایش طنز

گئجه لر
114 بازدید ۱ ماه پیش

نمایش طنز

گئجه لر
63 بازدید ۱ هفته پیش

طبیعت آذربایجان

گئجه لر
101 بازدید ۱ ماه پیش
نمایش بیشتر