تحلیل رفتار متقابل

مدیران ایران
2.4 هزار بازدید 3 سال پیش

تحلیل رفتار متقابل TA

گروه منطق
1.2 هزار بازدید 5 سال پیش

تحلیل رفتار متقابل 100

طرحواره ها
1.6 هزار بازدید 2 سال پیش

تحلیل رفتار متقابل جلسه دوم

CRBC
1.1 هزار بازدید 4 سال پیش

تحلیل رفتار متقابل بخش سوم

CRBC
2.1 هزار بازدید 4 سال پیش

تحلیل رفتار متقابل بخش اول

CRBC
4 هزار بازدید 4 سال پیش
نمایش بیشتر