قالیباف: من تکنوکرات نیستم....

mohamad
1.4 هزار بازدید 7 سال پیش

من تکنوکرات هستم

سید علی
623 بازدید 2 سال پیش

نیایش مهربانی

تکنوکرات
1.3 هزار بازدید 2 سال پیش

من تکنوکرات هستم

عقل سرخ
315 بازدید 1 سال پیش

من تکنوکرات هستم

سینمامارکت
1.1 هزار بازدید 4 سال پیش

اقتصاد غیر نفتی

sinaghanbari
26 بازدید 2 ماه پیش

اسیر نفتی

عموفیدل
52 بازدید 2 ماه پیش

افسران

enghelabgeram
119 بازدید 4 ماه پیش

رائفی پور:تکنوکراتیسم

110m
520 بازدید 3 ماه پیش

مستند من تکنو کرات هستم

آنوشکا
1.4 هزار بازدید 3 سال پیش