مدیریت اسلامی

farokhi.phd
48 بازدید 4 ماه پیش

تصمیم گیری -الکتر

Mehr1240
268 بازدید 4 ماه پیش

تصمیم گیری تاپسیس

Mehr1240
311 بازدید 5 ماه پیش

تصمیم گیری ادغام

Mehr1240
75 بازدید 3 ماه پیش