ویدیویی با عنوان "عملیات های ویژه تکاوران نیروی دریایی سپاه و ارتش در خلیج تا ابد فارس" یافت نشد.