نصب سکوی فراساحلی

یک دریا
642 بازدید 6 سال پیش

حفاری فراساحلی

CIRMG
31 بازدید 5 ماه پیش

غرق سازه فراساحلی

CIRMG
4 بازدید 5 ماه پیش

DerrickMan

CIRMG
29 بازدید 5 ماه پیش

Super Rig

CIRMG
1 بازدید 5 ماه پیش

PLB Ocanic 5000 Specifications

CIRMG
5 بازدید 5 ماه پیش

- Pipeline Recovery at Stinger

CIRMG
6 بازدید 5 ماه پیش

Pipe laying Operation Movie

CIRMG
4 بازدید 5 ماه پیش

Towing, Positiong and Movement 02

CIRMG
24 بازدید 5 ماه پیش

Jacket Loadout by Buggy

CIRMG
9 بازدید 5 ماه پیش

Hydraulic Flying Lead Installation

CIRMG
38 بازدید 5 ماه پیش

عملیات ساخت سکو

CIRMG
3 بازدید 5 ماه پیش

Towing, Positiong and Movement 04

CIRMG
16 بازدید 5 ماه پیش
نمایش بیشتر