گروه کر اتحاد جماهیر شوروی

vendredi
1.3 هزار بازدید ۲ سال پیش

ارتش سرخ اتحاد جماهیر شوروی

قفقاز
5.2 هزار بازدید ۴ سال پیش

فروپاشی شوروی

ایدا
5.5 هزار بازدید ۱ سال پیش

لحظه فروپاشی شوروی

سفیرفیلم
5.7 هزار بازدید ۲ سال پیش
نمایش بیشتر