ویدیویی با عنوان "مادر آخرین ثانیه پای بچه رو گرفت و از سقوطش جلوگیری کرد" یافت نشد.