پرایس اکشن حرفه ای

chortkee.com
944 بازدید ۱ ماه پیش

پرایس اکشن حرفه ای-3

chortkee.com
562 بازدید ۱ ماه پیش

تکنیک های تکنیکال-13

chortkee.com
675 بازدید ۱ ماه پیش

تکنیک های تکنیکال-10

chortkee.com
811 بازدید ۲ ماه پیش

تکنیک های تکنیکال - 8

chortkee.com
1 هزار بازدید ۲ ماه پیش

کلیپ انگیزشی

chortkee.com
1.5 هزار بازدید ۷ ماه پیش

تکنیک های تکنیکال - 7

chortkee.com
1.2 هزار بازدید ۲ ماه پیش

کلیپ انگیزشی

chortkee.com
1.1 هزار بازدید ۷ ماه پیش

کلیپ انگیزشی

chortkee.com
734 بازدید ۶ ماه پیش

تحلیل شاخص کل

chortkee.com
385 بازدید ۷ ماه پیش

مدیریت سرمایه قسمت 4

chortkee.com
1.1 هزار بازدید ۳ ماه پیش

کلیپ انگیزشی

chortkee.com
1.6 هزار بازدید ۷ ماه پیش

کلیپ فوق انگیزشی

chortkee.com
2.9 هزار بازدید ۶ ماه پیش

مدیریت سرمایه قسمت آخر

chortkee.com
1 هزار بازدید ۲ ماه پیش

آموزس حرفه ای بورس

chortkee.com
792 بازدید ۲ ماه پیش

تکنیک های تکنیکال - 4

chortkee.com
1.4 هزار بازدید ۲ ماه پیش

تکنیک های تکنیکال - 5

chortkee.com
1.2 هزار بازدید ۲ ماه پیش

تکنیک های تکنیکال - 3

chortkee.com
1.3 هزار بازدید ۲ ماه پیش

تکنیک های تکنیکال - 2

chortkee.com
1.5 هزار بازدید ۲ ماه پیش

تکنیک های تکنیکال - 1

chortkee.com
1.7 هزار بازدید ۲ ماه پیش