جلسه بعد از نماز (2)

hekmatvideo
22 بازدید ۱ سال پیش

علم در پهنه خلقت

hekmatvideo
26 بازدید ۱ سال پیش

6. صف

hekmatvideo
54 بازدید ۱ سال پیش

7. کوثر

hekmatvideo
33 بازدید ۱ سال پیش

10. فیل

hekmatvideo
61 بازدید ۱ سال پیش

قرآن

hekmatvideo
71 بازدید ۱ سال پیش

جلسه قران با مربیان

hekmatvideo
34 بازدید ۱ سال پیش

تدبر در قرآن 9

hekmatvideo
35 بازدید ۱ سال پیش

تدبر در قرآن 3

hekmatvideo
38 بازدید ۱ سال پیش

6. توحید

hekmatvideo
16 بازدید ۱ سال پیش

4. فتح

hekmatvideo
39 بازدید ۱ سال پیش

4. آل عمران

hekmatvideo
39 بازدید ۱ سال پیش

34. تکویر

hekmatvideo
50 بازدید ۱ سال پیش

تدبر در قرآن

hekmatvideo
53 بازدید ۱ سال پیش

1. طور

hekmatvideo
27 بازدید ۱ سال پیش

5. واقعه

hekmatvideo
40 بازدید ۱ سال پیش

بحث و گفتگو در آیات

hekmatvideo
29 بازدید ۱ سال پیش

تدبر در قرآن

hekmatvideo
38 بازدید ۱ سال پیش

تدبر در قرآن 6

hekmatvideo
34 بازدید ۱ سال پیش

5. محمد

hekmatvideo
47 بازدید ۱ سال پیش

تدبر در قرآن 8

hekmatvideo
34 بازدید ۱ سال پیش

تدبر در قرآن

hekmatvideo
34 بازدید ۱ سال پیش

فضای قرآنی مدرسه

hekmatvideo
57 بازدید ۱ سال پیش

تدبر در قرآن

hekmatvideo
27 بازدید ۱ سال پیش

تدبر در قرآن 10

hekmatvideo
22 بازدید ۱ سال پیش

2. فرق و مکث

hekmatvideo
28 بازدید ۱ سال پیش

35. عبس

hekmatvideo
28 بازدید ۱ سال پیش

فضای قرآنی مدرسه

hekmatvideo
71 بازدید ۱ سال پیش

4. مسد

hekmatvideo
56 بازدید ۱ سال پیش

3. نجم

hekmatvideo
44 بازدید ۱ سال پیش

خواندن قران در مدرسه

hekmatvideo
112 بازدید ۱ سال پیش

19. علق

hekmatvideo
38 بازدید ۱ سال پیش

15-روشهای حفظ قرآن

hekmatvideo
369 بازدید ۱ سال پیش

3. تغابن

hekmatvideo
71 بازدید ۱ سال پیش

1-اهمیت حفظ قرآن

hekmatvideo
323 بازدید ۱ سال پیش

حضرت هود( ع )

hekmatvideo
445 بازدید ۱ سال پیش

32. مطففین

hekmatvideo
22 بازدید ۱ سال پیش

حضرت یوسف (ع )

hekmatvideo
1.3 هزار بازدید ۱ سال پیش

تدبر در قرآن

hekmatvideo
83 بازدید ۱ سال پیش

14-روشهای حفظ قرآن

hekmatvideo
361 بازدید ۱ سال پیش

1-حفظ قرآن به روش اشاره

hekmatvideo
1.3 هزار بازدید ۱ سال پیش

علم در پهنه خلقت

hekmatvideo
27 بازدید ۱ سال پیش

جلسه قران

hekmatvideo
31 بازدید ۱ سال پیش

بحث و گفتگو در آیات

hekmatvideo
38 بازدید ۱ سال پیش

جلسه قرآن همگانی (2)

hekmatvideo
30 بازدید ۱ سال پیش

20. تین

hekmatvideo
29 بازدید ۱ سال پیش

24. شمس

hekmatvideo
16 بازدید ۱ سال پیش

تدبر در قرآن

hekmatvideo
32 بازدید ۱ سال پیش

تفسیر قران (2)

hekmatvideo
71 بازدید ۱ سال پیش

حفظ و تدبر در قرآن

hekmatvideo
57 بازدید ۱ سال پیش

تدبر در قرآن

hekmatvideo
46 بازدید ۱ سال پیش

قران همگانی دختران

hekmatvideo
34 بازدید ۱ سال پیش

خواندن قران (2)

hekmatvideo
88 بازدید ۱ سال پیش

30. بروج

hekmatvideo
27 بازدید ۱ سال پیش

18. قدر

hekmatvideo
32 بازدید ۱ سال پیش

12. عصر

hekmatvideo
50 بازدید ۱ سال پیش

36. نازعات

hekmatvideo
18 بازدید ۱ سال پیش

2. انس با قرآن

hekmatvideo
33 بازدید ۱ سال پیش

29. طارق

hekmatvideo
33 بازدید ۱ سال پیش

4. منافقون

hekmatvideo
28 بازدید ۱ سال پیش

5. واقعه

hekmatvideo
26 بازدید ۱ سال پیش

تفسیر قران (1)

hekmatvideo
51 بازدید ۱ سال پیش

تدبر در قرآن

hekmatvideo
34 بازدید ۱ سال پیش

8. حشر

hekmatvideo
75 بازدید ۱ سال پیش

27. غاشیه

hekmatvideo
20 بازدید ۱ سال پیش

14. قارعه

hekmatvideo
39 بازدید ۱ سال پیش

خواندن قران (3)

hekmatvideo
160 بازدید ۱ سال پیش

جلسات قرآن مربیان

hekmatvideo
22 بازدید ۱ سال پیش

37. نبا

hekmatvideo
56 بازدید ۱ سال پیش
نمایش بیشتر