مدیریت زمان

زهرا زندی
29 بازدید 5 روز پیش

مدیریت محصولات

Lanmis
9 بازدید 5 روز پیش

مدیریت تقویم جلسات

Lanmis
17 بازدید 5 روز پیش

مدیریت حسابهای تفصیل

Lanmis
13 بازدید 5 روز پیش

مدیریت صندوق و بانک

Lanmis
17 بازدید 5 روز پیش

SCRUM مدیریت Product Backlog-7

KSUN
20 بازدید 1 هفته پیش

SCRUM مدیریت Product Backlog-6

KSUN
22 بازدید 1 هفته پیش

SCRUM مدیریت Product Backlog-5

KSUN
17 بازدید 1 هفته پیش

SCRUM مدیریت Product Backlog-4

KSUN
12 بازدید 1 هفته پیش

SCRUM مدیریت Product Backlog-3

KSUN
11 بازدید 1 هفته پیش

SCRUM مدیریت Product Backlog-2

KSUN
15 بازدید 1 هفته پیش
نمایش بیشتر