نقض برجام

مجید
132 نمایش ۲ سال پیش

نقض برجام

مجتبی
796 نمایش ۱ سال پیش

نقض بعد برجام

همسنگران
150 نمایش ۲ سال پیش

نقض روح و جسم برجام

بلیغ
692 نمایش ۱ سال پیش
نمایش بیشتر