کشتارگاه صنعتی مرغ

سایبری جهاد
15.9 هزار بازدید ۵ سال پیش

کشتارگاه صنعتی از المیراب

المیراب
12.2 هزار بازدید ۴ سال پیش

کشتارگاه صنعتی درسا مرغ

درسیران
2.7 هزار بازدید ۱ سال پیش