تمرینات کلستنیکس

فیتنس
107 نمایش ۱ ماه پیش

آموزش کلستنیکس PLANCHE

فیتنس
207 نمایش ۱ ماه پیش

تمرینات کلستنیکس

فیتنس
201 نمایش ۲ ماه پیش

تمرینات کلستنیکس

فیتنس
735 نمایش ۱۰ ماه پیش

تمرینات کلستنیکس

فیتنس
169 نمایش ۱۱ ماه پیش

تجهیزات کلستنیکس

فیتنس
117 نمایش ۴ ماه پیش

تمرینات کلستنیکس

فیتنس
469 نمایش ۱۱ ماه پیش

تمرینات کلستنیکس

فیتنس
423 نمایش ۱۱ ماه پیش

انگیزشی تمرینات کلستنیکس

فیتنس
1 هزار نمایش ۱۱ ماه پیش

آموزش کلستنیکس L Sit

فیتنس
292 نمایش ۳ ماه پیش

تمرین عضلات پا باوزن بدن

فیتنس
1 هزار نمایش ۱ ماه پیش

آموزش تمرین شنا

فیتنس
3.3 هزار نمایش ۳ هفته پیش

تمرینات حرکتی

فیتنس
255 نمایش ۶ ماه پیش

10 نوع شنا مختلف

فیتنس
352 نمایش ۵ ماه پیش

آموزش تمرین Elbow Lever

فیتنس
132 نمایش ۷ ماه پیش
نمایش بیشتر