آهنگ آوان بند - گنجور

DIGIKOT
269 بازدید 8 ماه پیش

مروری بر گنجور

گنجور
529 بازدید 1 سال پیش

غزل شمارهٔ ۲۹۸ سعدی

گنجور
710 بازدید 2 سال پیش

غزل شمارهٔ ۷۰ سعدی

گنجور
131 بازدید 3 سال پیش

غزل شماره ۳۴۲ سعدی

گنجور
361 بازدید 2 سال پیش

غزل شمارهٔ ۱۰ سعدی

گنجور
490 بازدید 3 سال پیش

غزل شمارهٔ ۳۹ سعدی

گنجور
262 بازدید 3 سال پیش

غزل شمارهٔ ۱۸ سعدی

گنجور
368 بازدید 3 سال پیش

غزل شمارهٔ ۱۱۴ سعدی

گنجور
203 بازدید 3 سال پیش

غزل شمارهٔ ۳۱۸ سعدی

گنجور
88 بازدید 2 سال پیش

غزل شمارهٔ ۱۱۲ سعدی

گنجور
98 بازدید 3 سال پیش

غزل شمارهٔ ۳۱۵ سعدی

گنجور
252 بازدید 2 سال پیش

غزل شمارهٔ ۳۱۶ سعدی

گنجور
141 بازدید 2 سال پیش

غزل شمارهٔ ۲۸۲ سعدی

گنجور
120 بازدید 3 سال پیش

غزل شمارهٔ ۷ سعدی

گنجور
718 بازدید 3 سال پیش

غزل شماره ۳۴۴ سعدی

گنجور
202 بازدید 2 سال پیش

غزل شمارهٔ ۳۱۴ سعدی

گنجور
214 بازدید 2 سال پیش

غزل شمارهٔ ۳۰۰ سعدی

گنجور
197 بازدید 2 سال پیش

غزل شمارهٔ ۳۷ سعدی

گنجور
197 بازدید 3 سال پیش

غزل شمارهٔ ۲۱۳ سعدی

گنجور
178 بازدید 3 سال پیش

غزل شمارهٔ ۴۰ سعدی

گنجور
228 بازدید 3 سال پیش

غزل شمارهٔ ۹۰ سعدی

گنجور
110 بازدید 3 سال پیش

غزل شمارهٔ ۲۴ سعدی

گنجور
646 بازدید 3 سال پیش

غزل شمارهٔ ۷۴ سعدی

گنجور
93 بازدید 3 سال پیش

غزل شماره ۳۴۰ سعدی

گنجور
1.2 هزار بازدید 2 سال پیش

غزل شمارهٔ ۱۴ سعدی

گنجور
373 بازدید 3 سال پیش

غزل شمارهٔ ۲۱۱ سعدی

گنجور
177 بازدید 3 سال پیش

غزل شمارهٔ ۱۹۱ سعدی

گنجور
56 بازدید 3 سال پیش

غزل شمارهٔ ۲۱۷ سعدی

گنجور
215 بازدید 3 سال پیش

غزل شمارهٔ ۲۸ سعدی

گنجور
214 بازدید 3 سال پیش

غزل شمارهٔ ۱۹۳ سعدی

گنجور
239 بازدید 3 سال پیش

غزل شمارهٔ ۷۱ سعدی

گنجور
77 بازدید 3 سال پیش

غزل شمارهٔ ۳۰ سعدی

گنجور
231 بازدید 3 سال پیش

غزل شمارهٔ ۱۷ سعدی

گنجور
446 بازدید 3 سال پیش

غزل شمارهٔ ۲۸۱ سعدی

گنجور
83 بازدید 3 سال پیش

غزل شمارهٔ ۹۳ سعدی

گنجور
149 بازدید 3 سال پیش

غزل شمارهٔ ۱۰۴ سعدی

گنجور
95 بازدید 3 سال پیش

غزل شمارهٔ ۱۱۰ سعدی

گنجور
164 بازدید 3 سال پیش

غزل شمارهٔ ۹۴ سعدی

گنجور
140 بازدید 3 سال پیش

غزل شمارهٔ ۱۰۶ سعدی

گنجور
131 بازدید 3 سال پیش

غزل شمارهٔ ۳۶ سعدی

گنجور
218 بازدید 3 سال پیش

غزل شمارهٔ ۳۱ سعدی

گنجور
635 بازدید 3 سال پیش

غزل شمارهٔ ۴۱ سعدی

گنجور
262 بازدید 3 سال پیش

غزل شماره ۳۲۴ سعدی

گنجور
171 بازدید 2 سال پیش

غزل شمارهٔ ۳۰۳ سعدی

گنجور
258 بازدید 2 سال پیش

غزل شماره ۳۳۴ سعدی

گنجور
134 بازدید 2 سال پیش

غزل شمارهٔ ۱۸۲ سعدی

گنجور
730 بازدید 3 سال پیش

غزل شماره ۳۳۶ سعدی

گنجور
150 بازدید 2 سال پیش

غزل شمارهٔ ۹۲ سعدی

گنجور
320 بازدید 3 سال پیش

غزل شمارهٔ ۲۸۰ سعدی

گنجور
83 بازدید 3 سال پیش

غزل شمارهٔ ۴۸ سعدی

گنجور
490 بازدید 3 سال پیش

غزل شمارهٔ ۳۱۷ سعدی

گنجور
271 بازدید 2 سال پیش

غزل شماره ۳۳۸ سعدی

گنجور
169 بازدید 2 سال پیش

غزل شمارهٔ ۱۰۷ سعدی

گنجور
334 بازدید 3 سال پیش

غزل شماره ۳۴۱ سعدی

گنجور
541 بازدید 2 سال پیش

غزل شمارهٔ ۳۱۹ سعدی

گنجور
251 بازدید 2 سال پیش

غزل شمارهٔ ۳۵ سعدی

گنجور
618 بازدید 3 سال پیش

غزل شمارهٔ ۳۸ سعدی

گنجور
392 بازدید 3 سال پیش

غزل شمارهٔ ۱۳ سعدی

گنجور
337 بازدید 3 سال پیش
نمایش بیشتر