۲۷) خرید و پرداخت

دیدیش؟
61 بازدید ۶ ماه پیش

۵) کجایی هستی؟

دیدیش؟
29 بازدید ۶ ماه پیش

۱۱) کار و شغل

دیدیش؟
30 بازدید ۶ ماه پیش

۱۳) تلفن و ایمیل

دیدیش؟
46 بازدید ۶ ماه پیش

۲۴) توصیف راه

دیدیش؟
45 بازدید ۶ ماه پیش

۷) خانواده

دیدیش؟
39 بازدید ۶ ماه پیش

۲۳) در شهر

دیدیش؟
55 بازدید ۶ ماه پیش

۲۶) وعده‌های غذایی

دیدیش؟
51 بازدید ۶ ماه پیش

۲) در گفت‌وگو

دیدیش؟
27 بازدید ۶ ماه پیش

۳۳) پوشاک (بخش ۱)

دیدیش؟
81 بازدید ۶ ماه پیش

۹) تقاضای کمک کردن

دیدیش؟
28 بازدید ۶ ماه پیش

۴) حالت چطور است؟

دیدیش؟
12 بازدید ۶ ماه پیش

۱۲) مشاغل

دیدیش؟
36 بازدید ۶ ماه پیش

۱۷) وقت و ساعت

دیدیش؟
28 بازدید ۶ ماه پیش

۱۵) ماه

دیدیش؟
20 بازدید ۶ ماه پیش

۲۵) رنگ

دیدیش؟
46 بازدید ۶ ماه پیش

۱۶) روزهای هفته

دیدیش؟
52 بازدید ۶ ماه پیش

۱۴) اعداد

دیدیش؟
74 بازدید ۶ ماه پیش

۱۸) کارهای روزانه

دیدیش؟
35 بازدید ۶ ماه پیش

۳) سلام و خداحافظی

دیدیش؟
15 بازدید ۶ ماه پیش

۸) مهاجرت

دیدیش؟
67 بازدید ۶ ماه پیش
نمایش بیشتر