ویدیو رضایت

فیت کلاب
47 بازدید 6 ماه پیش

ویدیو رضایت

فیت کلاب
20 بازدید 6 ماه پیش

ویدیو رضایت

فیت کلاب
79 بازدید 6 ماه پیش

کشش گربه گاو

فیت کلاب
315 بازدید 8 ماه پیش

ویدیو رضایت

فیت کلاب
15 بازدید 6 ماه پیش

ویدیو رضایت

فیت کلاب
26 بازدید 6 ماه پیش

ویدیو رضایت

فیت کلاب
106 بازدید 6 ماه پیش

ویدیو رضایت

فیت کلاب
41 بازدید 6 ماه پیش

پرس شکمی دوپا

فیت کلاب
104 بازدید 8 ماه پیش

خم شدن به پهلو

فیت کلاب
117 بازدید 8 ماه پیش

بدن ایده آل خودتو بساز

فیت کلاب
56.4 هزار بازدید 6 ماه پیش

کشش بیرونی پا

فیت کلاب
269 بازدید 8 ماه پیش

ویدیو رضایت

فیت کلاب
42 بازدید 6 ماه پیش

کشش گربه

فیت کلاب
106 بازدید 8 ماه پیش

ویدیو رضایت

فیت کلاب
49 بازدید 6 ماه پیش

گهواره

فیت کلاب
102 بازدید 8 ماه پیش

لانگز کششی

فیت کلاب
70 بازدید 8 ماه پیش

کیک بک خوابیده با کش

فیت کلاب
4 هزار بازدید 8 ماه پیش

کوهنوردی

Fit Learn
7.4 هزار بازدید 2 سال پیش

سرشانه با دمبل آرنولدی

Fit Learn
42.2 هزار بازدید 2 سال پیش

نشر خم دمبل

Fit Learn
43.7 هزار بازدید 2 سال پیش

کول با دمبل

Fit Learn
20.6 هزار بازدید 2 سال پیش

بالا سینه دمبل

Fit Learn
16 هزار بازدید 2 سال پیش

بورپی

Fit Learn
6.6 هزار بازدید 2 سال پیش

بالا سینه دمبل دست موازی

Fit Learn
47.5 هزار بازدید 2 سال پیش

خارج پا سیم کش

Fit Learn
24.2 هزار بازدید 2 سال پیش

زیر بغل سیم کش از جلو

Fit Learn
45.9 هزار بازدید 2 سال پیش

پرس سرشانه دمبل دست موازی

Fit Learn
78.1 هزار بازدید 2 سال پیش

زیر سینه سیم کش

Fit Learn
18.2 هزار بازدید 2 سال پیش

پرس بالا سینه هالتر

Fit Learn
34.2 هزار بازدید 2 سال پیش

پرس زیر سینه هالتر

Fit Learn
11.6 هزار بازدید 2 سال پیش

شنا عنکبوتی

Fit Learn
4.9 هزار بازدید 2 سال پیش

شنا با دیوار

Fit Learn
11.6 هزار بازدید 2 سال پیش

خارج پا دستگاه

Fit Learn
6.5 هزار بازدید 2 سال پیش

کیک بک دمبل

Fit Learn
9.9 هزار بازدید 2 سال پیش

کول با سیم کش

Fit Learn
10.2 هزار بازدید 2 سال پیش

پرس سینه دمبل

Fit Learn
9.3 هزار بازدید 2 سال پیش

نشر از جلو با سیم کش

Fit Learn
48.2 هزار بازدید 2 سال پیش

زیر بغل هالتر خم

Fit Learn
6.3 هزار بازدید 2 سال پیش

سرشانه دمبل پرسی نشسته

Fit Learn
29.7 هزار بازدید 2 سال پیش

نشر خم سیم کش

Fit Learn
13.1 هزار بازدید 2 سال پیش

زیر بغل سیم کش از جلو دست باز

Fit Learn
42.9 هزار بازدید 2 سال پیش

بارفیکس دست برعکس

Fit Learn
5.4 هزار بازدید 2 سال پیش

نشر خم دمبل نشسته

Fit Learn
14.3 هزار بازدید 2 سال پیش

زیر سینه دیپ پارالل

Fit Learn
5.9 هزار بازدید 2 سال پیش

پرس سینه دمبل با چرخش

Fit Learn
22.9 هزار بازدید 2 سال پیش

جلو بازو دمبل تمرکزی

Fit Learn
21 هزار بازدید 2 سال پیش

پشت بازو هالتر پرسی

Fit Learn
17.7 هزار بازدید 2 سال پیش

سلام ژاپنی با دمبل

Fit Learn
11.6 هزار بازدید 2 سال پیش

تی بار T-bar

Fit Learn
9.7 هزار بازدید 2 سال پیش

زیربغل سیم کش وی بار V-bar

Fit Learn
8.9 هزار بازدید 2 سال پیش

پرس زیر سینه اسمیت

Fit Learn
3.4 هزار بازدید 2 سال پیش

پشت پا خوابیده

Fit Learn
4 هزار بازدید 2 سال پیش

شنای منفی

Fit Learn
1.7 هزار بازدید 2 سال پیش

بارفیکس با وزنه

Fit Learn
2.2 هزار بازدید 2 سال پیش

شنا با کوهنوردی

Fit Learn
1.3 هزار بازدید 2 سال پیش

زیر بغل دمبل تک خم

Fit Learn
7.1 هزار بازدید 2 سال پیش

پرش روی جعبه

Fit Learn
2.1 هزار بازدید 2 سال پیش

اسکوات بلغاری

Fit Learn
21.3 هزار بازدید 2 سال پیش

پرس سینه سیم کش

Fit Learn
7.5 هزار بازدید 2 سال پیش

شنا با مکث

Fit Learn
1.4 هزار بازدید 2 سال پیش
نمایش بیشتر