نحوه کاشت نهال گردو

ایران گردو
26 هزار بازدید ۱۱ ماه پیش

کاشت درخت

هیروبراین
1.7 هزار بازدید ۴ سال پیش

کاشت درخت

کشاورزی
1.5 هزار بازدید ۱ سال پیش