آموزش CUBEMX تنظیم کلاک

naminic
101 بازدید ۸ ماه پیش

اکوسیستم STM32

naminic
98 بازدید ۶ ماه پیش

راه اندازی تایمر

naminic
223 بازدید ۸ ماه پیش

آموزش RCC در میکرو

naminic
88 بازدید ۸ ماه پیش

آموزش مفهممی وقفه

naminic
91 بازدید ۸ ماه پیش

آموزش اولویت در وقفه

naminic
98 بازدید ۸ ماه پیش

راه اندازی سریال در IAR

naminic
67 بازدید ۸ ماه پیش

آموزش ADC

naminic
216 بازدید ۸ ماه پیش

آموزش GPIO در STM32

naminic
281 بازدید ۸ ماه پیش

وقفه SPI

naminic
77 بازدید ۸ ماه پیش

آموزش وقفه خارجی

naminic
89 بازدید ۸ ماه پیش

تنظیمات پروژه CUBEMX

naminic
61 بازدید ۸ ماه پیش

ساخت پروژه با CUBEMX

naminic
68 بازدید ۸ ماه پیش

آموزش STM32

naminic
190 بازدید ۸ ماه پیش

آموزش فایل MSP در CUBEMX

naminic
238 بازدید ۸ ماه پیش

شروع کار با STM32CubeIDE

naminic
155 بازدید ۶ ماه پیش

آموزش CUBEMX

naminic
144 بازدید ۸ ماه پیش

راه اندازی وقفه STM32

naminic
183 بازدید ۸ ماه پیش

آموزش دیباگ STM32

naminic
191 بازدید ۸ ماه پیش

آموزش GPIO در STM32 در IAR

naminic
140 بازدید ۸ ماه پیش