شهر هوشمند

SAMexco
28 بازدید 1 هفته پیش

شهر هوشمند پایدار

Paydarplus
53 بازدید 1 ماه پیش

شهر هوشمند چیست؟

ModireIT
326 بازدید 4 ماه پیش

شهر هوشمند

Raytech
54 بازدید 2 ماه پیش

شهر هوشمند

masoudyousefi.com
230 بازدید 11 ماه پیش

شهر هوشمند

p.m1389
107 بازدید 2 ماه پیش

dpaper1

آی تی بیوتیک/itbiotic
14 بازدید 2 هفته پیش

dpaper

آی تی بیوتیک/itbiotic
6 بازدید 2 هفته پیش

dpaper

dpaper
121 بازدید 2 هفته پیش

dpaper

dpaper
129 بازدید 2 هفته پیش

اینترنت اشیاء

iot1400
16 بازدید 1 ماه پیش

dpaper

آی تی بیوتیک/itbiotic
10 بازدید 2 هفته پیش

dpaper

آی تی بیوتیک/itbiotic
6 بازدید 2 هفته پیش

مسجد هوشمند

tecHoly
42 بازدید 4 هفته پیش

international exhibition smart city

سومیکو
18 بازدید 3 هفته پیش

dpaper

dpaper
122 بازدید 2 هفته پیش

dpaper

dpaper
133 بازدید 2 هفته پیش
نمایش بیشتر