کنفرانس ملی شهرهایی برای مردم

نخستین کنفرانس ملی شهرهایی برای مردم توسط اداره مطالعات و پژوهش شهرداری رشت و با همکاری دانشگاه گیلان با محوریت مباحث حوزه مدیریت شهری در تاریخ ۵ و ۶ مرداد ۱۴۰۰ برگزار می شود