پخش زنده تلویزیون سفیر سیما

این پخش زنده به پایان رسید