دیگر ویدیوها

مربیگری تی آر ایکس (TRX) !

490 بازدید 1 سال پیش

کراس فیت و برنامه های تمرینی

6.2 هزار بازدید 3 سال پیش

کج پشتی، اسکولیوز

869 بازدید 4 سال پیش

تمرین ویژه گردن درد

6.5 هزار بازدید 4 سال پیش

تی ار ایکس. حرکت sprinter start

2.4 هزار بازدید 4 سال پیش

تی ار ایکس. حرکت squat row

1.4 هزار بازدید 4 سال پیش

تی ار ایکس. حرکت chest fly

1.4 هزار بازدید 4 سال پیش

تی ار ایکس. حرکت chest press

1.4 هزار بازدید 4 سال پیش

تی ار ایکس. حرکت hamstring curl

677 بازدید 4 سال پیش

تی ار ایکس. حرکت abducted lunge

2.4 هزار بازدید 4 سال پیش

تی ار ایکس. trx burpee

2.6 هزار بازدید 4 سال پیش

تی ار ایکس. حرکت spiderman push up

1.8 هزار بازدید 4 سال پیش

تی ار ایکس. حرکت side plank

1.7 هزار بازدید 4 سال پیش

تی ار ایکس. حرکت triceps press

1 هزار بازدید 4 سال پیش

تی ار ایکس. حرکت clock press

467 بازدید 4 سال پیش

تی ار ایکس. حرکت incline press

564 بازدید 4 سال پیش

تی ار ایکس. حرکت hip press

1.2 هزار بازدید 4 سال پیش

تی ار ایکس. حرکت HIP ABDUCTION

770 بازدید 4 سال پیش

تی ار ایکس. حرکت hinge single arm

1.5 هزار بازدید 4 سال پیش

تی ار ایکس. حرکت trx hinge

3.4 هزار بازدید 4 سال پیش

تی ار ایکس. حرکت hamstring runner

564 بازدید 4 سال پیش
نمایش بیشتر