آموزش اکسل آموزشگاه تراشه 2

آموزشگاه کامپیوتر تراشه
340 بازدید ۱ سال پیش

در این بخش سوالات اکسل سازمان فنی حرفه ای را مورد بررسی قرار میدهیم. www.tarasheha.ir

آموزش اکسل آموزشگاه تراشه 3

آموزشگاه کامپیوتر تراشه
196 بازدید ۱ سال پیش

در این بخش سوالات اکسل سازمان فنی حرفه ای را مورد بررسی قرار میدهیم. www.tarasheha.ir

آموزش اکسل آموزشگاه تراشه 1

آموزشگاه کامپیوتر تراشه
514 بازدید ۱ سال پیش

در این بخش سوالات اکسل سازمان فنی حرفه ای را مورد بررسی قرار میدهیم. www.tarasheha.ir

پرسش و پاسخ ورد 3-آموزشگاه تراشه

آموزشگاه کامپیوتر تراشه
443 بازدید ۱ سال پیش

از سری آموزش های پرسش و پاسخ ورد- آموزشگاه تراشه www.tarasheha.ir

پرسش و پاسخ پاورپوینت-آموزشگاه تراشه 3

آموزشگاه کامپیوتر تراشه
78 بازدید ۱ سال پیش

در این بخش سوالات پاورپوینت سازمان فنی حرفه ای را مورد بررسی قرار میدهیم. www.tarasheha.ir

پرسش و پاسخ پاورپوینت-آموزشگاه تراشه 4

آموزشگاه کامپیوتر تراشه
133 بازدید ۱ سال پیش

در این بخش سوالات پاورپوینت سازمان فنی حرفه ای را مورد بررسی قرار میدهیم. www.tarasheha.ir

پرسش و پاسخ پاورپوینت-آموزشگاه تراشه 5

آموزشگاه کامپیوتر تراشه
63 بازدید ۱ سال پیش

در این بخش سوالات پاورپوینت سازمان فنی حرفه ای را مورد بررسی قرار میدهیم. www.tarasheha.ir

پرسش و پاسخ ورد 2- آموزشگاه تراشه

آموزشگاه کامپیوتر تراشه
354 بازدید ۱ سال پیش

آموزشگاه تراشه اولین آموزشگاه کامپیوتر استان قم کلاس های پرسش و پاسخ و آمادگی آزمون فنی حرفه ای www.tarasheha,ur

پرسش و پاسخ پاورپوینت-آموزشگاه تراشه 1

آموزشگاه کامپیوتر تراشه
142 بازدید ۱ سال پیش

در این بخش سوالات پاورپوینت سازمان فنی حرفه ای را مورد بررسی قرار میدهیم. www.tarasheha.ir

پرسش و پاسخ پاورپوینت-آموزشگاه تراشه 6

آموزشگاه کامپیوتر تراشه
104 بازدید ۱ سال پیش

در این بخش سوالات پاورپوینت سازمان فنی حرفه ای را مورد بررسی قرار میدهیم. www.tarasheha.ir

جلسه هشتم-آموزش ICDL آموزشگاه کامپیوتر تراشه

آموزشگاه کامپیوتر تراشه
517 بازدید ۱ سال پیش

آموزش دوره کاربر ICDL در استان قم این ویدیو کلاس پرسش و پاسخ آمادگی آزمون فنی حرفه ای در زمینه کاربر ICDL میباشد. جلسه هشتم علاقه مندان همچنین میتوانند مارا در دیوار و شیپور دنبال کنند. آدرس سایت :WWW.tarasheha.ir

جلسه نهم-آموزش ICDL آموزشگاه کامپیوتر تراشه

آموزشگاه کامپیوتر تراشه
291 بازدید ۱ سال پیش

آموزش دوره کاربر ICDL در استان قم این ویدیو کلاس پرسش و پاسخ آمادگی آزمون فنی حرفه ای در زمینه کاربر ICDL میباشد. جلسه نهم علاقه مندان همچنین میتوانند مارا در دیوار و شیپور دنبال کنند. آدرس سایت :WWW.tarasheha.ir

جلسه شانزدهم-آموزش ICDL آموزشگاه کامپیوتر تراشه

آموزشگاه کامپیوتر تراشه
248 بازدید ۱ سال پیش

آموزش دوره کاربر ICDL در استان قم این ویدیو کلاس پرسش و پاسخ آمادگی آزمون فنی حرفه ای در زمینه کاربر ICDL میباشد. جلسه شانزدهم علاقه مندان همچنین میتوانند مارا در دیوار و شیپور دنبال کنند. آدرس سایت :WWW.tarasheha.ir

جلسه دوازدهم-آموزش ICDL آموزشگاه کامپیوتر تراشه

آموزشگاه کامپیوتر تراشه
293 بازدید ۱ سال پیش

آموزش دوره کاربر ICDL در استان قم این ویدیو کلاس پرسش و پاسخ آمادگی آزمون فنی حرفه ای در زمینه کاربر ICDL میباشد. جلسه دوازدهم علاقه مندان همچنین میتوانند مارا در دیوار و شیپور دنبال کنند. آدرس سایت :WWW.tarasheha.ir

جلسه دوم-آموزش ICDL آموزشگاه کامپیوتر تراشه

آموزشگاه کامپیوتر تراشه
365 بازدید ۱ سال پیش

آموزش دوره کاربر ICDL در استان قم این ویدیو کلاس پرسش و پاسخ آمادگی آزمون فنی حرفه ای در زمینه کاربر ICDL میباشد. جلسه دوم علاقه مندان همچنین میتوانند مارا در دیوار و شیپور دنبال کنند. آدرس سایت :WWW.tarasheha.ir

جلسه هفتم-آموزش ICDL آموزشگاه کامپیوتر تراشه

آموزشگاه کامپیوتر تراشه
360 بازدید ۱ سال پیش

آموزش دوره کاربر ICDL در استان قم این ویدیو کلاس پرسش و پاسخ آمادگی آزمون فنی حرفه ای در زمینه کاربر ICDL میباشد. جلسه هفتم علاقه مندان همچنین میتوانند مارا در دیوار و شیپور دنبال کنند. آدرس سایت :WWW.tarasheha.ir

جلسه پانزدهم-آموزش ICDL آموزشگاه کامپیوتر تراشه

آموزشگاه کامپیوتر تراشه
262 بازدید ۱ سال پیش

آموزش دوره کاربر ICDL در استان قم این ویدیو کلاس پرسش و پاسخ آمادگی آزمون فنی حرفه ای در زمینه کاربر ICDL میباشد. جلسه شانزدهم علاقه مندان همچنین میتوانند مارا در دیوار و شیپور دنبال کنند. آدرس سایت :WWW.tarasheha.ir

جلسه چهاردهم-آموزش ICDL آموزشگاه کامپیوتر تراشه

آموزشگاه کامپیوتر تراشه
212 بازدید ۱ سال پیش

آموزش دوره کاربر ICDL در استان قم این ویدیو کلاس پرسش و پاسخ آمادگی آزمون فنی حرفه ای در زمینه کاربر ICDL میباشد. جلسه چهاردهم علاقه مندان همچنین میتوانند مارا در دیوار و شیپور دنبال کنند. آدرس سایت :WWW.tarasheha.ir

نمایش بیشتر