آموزشگاه زبان پرستوی دانش
43 بازدید 1 ماه پیش

Introduction, name, nationality, job

آموزشگاه زبان پرستوی دانش
11 بازدید 1 ماه پیش

کتابهای دوره ی preintermediate, intermediate Teen 2 teen Can you believe it? ,active,Top notch, tactis و بعد از آن FCE, CAE

آموزشگاه زبان پرستوی دانش
14 بازدید 1 ماه پیش

معرفی افراد خانواده به زبان انگلیسی

آموزشگاه زبان پرستوی دانش
15 بازدید 1 ماه پیش

Good bye, Nice to see you, روش های خداحافظی کردن به زبان انگلیسی

آموزشگاه زبان پرستوی دانش
51 بازدید 1 ماه پیش

احوالپرسی به صورت رسمی و غیررسمی در زبان انگلیسی، احوالپرسی دوستانه و رسمی