در حال بارگذاری
 • 3
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 2هزار
  بازدید

شرکت سپندار

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

 • 3
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 2هزار
  بازدید

همه ویدیو ها

 • جزئیات الکترونیکی شدن پرداخت عوارض آزادراهی

  150 بازدید

  مصاحبه محمدرضا زمانیان، مدیرکل دفتر نظارت بر بهره برداری سازمان راهداری با شبکه خبر، برنامه روی خط خبر، 19 اسفند 1397 ساعت 11:40

 • پرداخت الكترونيكي عوارض در آزادراه هاي پرتردد كشور عملياتي شد

  96 بازدید

  معاون وزیر راه وشهرسازی از اقدامات اولیه راه اندازی پرداخت الکترونیکی عوارض در آزادراه‌ها خبر داد و گفت: در آستانه سفرهای نوروزی چهار آزادراه پرتردد منتهی به پایتخت شامل تهران- قم، تهران- ساوه، قزوین- زنجان و کرج- قزوین به سیستم پرداخت الکترونیکی عوارض مجهز خواهند شد

 • برنامه چراغ شبکه رادیویی رادیو تهران

  90 بازدید

  مصاحبه با آقایان میرشفیع (معاونت محترم ساخت و توسعه آزادراه های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور)، اربابی (قائم مقام و عضو هیئت مدیره شرکت سپندار) و زمانیان (مدیرکل محترم دفتر نظارت بر بهره برداری آزادراه های سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای) در برنامه چراغ شبکه رادیویی رادیو تهران مورخ 9 دی 97 ساعت 21:30 درباره دریافت الکترونیکی عوارض آزادراهی و پروژه سپندار

 • سپندار، بی توقف تا مقصد

  514 بازدید

  ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ اﻣﻮر زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ ﻫﺮ ﮐﺸﻮر، ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﺑﻪ وﯾﮋه راهﻫﺎی زﻣﯿﻨﯽ اﺳﺖ. دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻫﻤﻮاره درﺻﺪد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺮﯾﺎنﻫﺎی اﺻﻠﯽ و ﻓﺮﻋﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ و از ﺳﺎل 1366 ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺣﺪاث ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺑﺨﺶ راه و ﺗﺮاﺑﺮی از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ و ﭘﻮﻟﯽ ﮐﺸﻮر و اﺻﻼﺣﯿﻪﻫﺎ، اﻟﺤﺎﻗﯿﻪﻫﺎ و آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺣﺪاث آزادراهﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ اﻗﺪام ﮐﺮده اﺳﺖ.

 • حالا خورشید: گیت های اخذ عوارض در آزادراه ها جمع آوری و الکترونیکی میشوند

  257 بازدید

  اعلام خبر راه اندازی سامانه آزمون در آزادراه تهران-ساوه در برنامه حالا خورشید شبکه 3 صدا سیما، 26 آذر 1397

 • آغاز به کار اولین فضای انجام آزمون های جاده ای مرتبط با سیستم های ETC در کشور

  176 بازدید

  عدم وجود فضایی مجهز برای انجام آزمون های سمت جاده در سیستم های اخذ الکترونیکی عوارض (ETC) از یک طرف و لزوم توجه به پارامترهای کیفی از سوی دیگر، شرکت سپندار -به عنوان مجری طراحی، راه اندازی، نگهداری و بهره برداری از سیستم های ETC در آزادراه های کشور- را بر آن داشته است تا برای اولین بار در کشور تجهیزات خاص انجام آزمون های ETC طراحی و راه اندازی نماید. سازه به کار رفته در این فضای آزمون که در کیلومتر 500+4 آزادراه تهران-ساوه توسط شرکت سپندار راه اندازی شده، با همکاری شرکت آبادراه¬دار پارس طراحی و اجرا شده

 • تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص انعقاد قرارداد سپندار

  273 بازدید

  پرداخت بدون توقف عوارض تردد در آزادراه های کشور با هدف عمل به ماموریت وزارت راه و شهرسازی در توسعه فناوری های نوین در حوزه حمل ونقل و سرعت بخشی، سهولت استفاده و ارتقای کیفیت در جهت شناسایی و وصول خودکار عوارض تردد در آزادراه های کشور توسط شرکت سپندار راه اندازی شده است.

 • پرداخت الکترونیکی عوارض تردد در آزادراه های کشور

  411 بازدید

  ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ اﻣﻮر زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ ﻫﺮ ﮐﺸﻮر، ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﺑﻪ وﯾﮋه راه ﻫﺎی زﻣﯿﻨﯽ اﺳﺖ. دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻫﻤﻮاره درﺻﺪد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺮﯾﺎن ﻫﺎی اﺻﻠﯽ و ﻓﺮﻋﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ و از ﺳﺎل 1366 ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺣﺪاث ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺑﺨﺶ راه و ﺗﺮاﺑﺮی از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ و ﭘﻮﻟﯽ ﮐﺸﻮر و اﺻﻼﺣﯿﻪ ﻫﺎ، اﻟﺤﺎﻗﯿﻪ ﻫﺎ و آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺣﺪاث آزادراه ﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑ ﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ اﻗﺪام ﮐﺮده اﺳﺖ.