تشکیل ابر

22 بازدید 3 روز پیش

دیگر ویدیوها

تشکیل ابر

22 بازدید 3 روز پیش

رشد لوبیا

236 بازدید 4 روز پیش

آتشفشان

40 بازدید 6 روز پیش

بادنما و بادسنج

94 بازدید 6 روز پیش

ماهیچه

92 بازدید 1 هفته پیش

آتشفشان

84 بازدید 1 هفته پیش

اسکلت

55 بازدید 1 هفته پیش

گرما منتقل می شود

8 بازدید 1 هفته پیش

مقایسه مقاومت چوب تر و خشک

101 بازدید 1 هفته پیش

چرخه ی آب

327 بازدید 2 هفته پیش

گرما و ماده

120 بازدید 2 هفته پیش

فصل ها

91 بازدید 2 هفته پیش

تابش مستقیم و مایل

117 بازدید 2 هفته پیش

اندازه گیری جرم

221 بازدید 3 هفته پیش

رسانا و نارسانا

142 بازدید 3 هفته پیش

امواج لرزه ای

424 بازدید 3 هفته پیش

انرژی صوتی

58 بازدید 3 هفته پیش

فسیل

219 بازدید 4 هفته پیش

مدار الکتریکی

432 بازدید 4 هفته پیش

اندازه گیری مایعات

167 بازدید 4 هفته پیش

دما در سایه و آفتاب

147 بازدید 1 ماه پیش

انواع عدسی

91 بازدید 1 ماه پیش

تشکیل تصویر شمع بر پرده

90 بازدید 1 ماه پیش

سنگ و اسید

227 بازدید 1 ماه پیش

شناسایی اسید و باز

280 بازدید 1 ماه پیش

ذره بین

76 بازدید 1 ماه پیش

انرژی نورانی

332 بازدید 1 ماه پیش

لیوان آب ذره بین می شود

430 بازدید 1 ماه پیش

تبدیل انرژی

138 بازدید 1 ماه پیش

تغییر دمای آب

119 بازدید 1 ماه پیش
نمایش بیشتر