گروه کارخانجات تولیدی شهید قندی

مجمع عمومی سالیانه گروه کارخانجات تولیدی شهید قندی